Reklamácie a vrátenie tovaru

Ako spoločnosť dbáme na kvalitu našich produktov, ktoré ste si objednali. Vyvíjame všetko úsilie preto, aby Váš nákup bol čo najrýchlejší a nebol sprevádzaný inými komplikáciami, ktoré limitujú ich užívanie Vami ako zákazníkom. No čo robiť, ak predsa uvedená situácia nastane? Podrobné reklamačné postupy nájdete v sekcii Všeobecných obchodných podmienok, s ktorými ste ako zákazník vyjadrili súhlas. Nižšie uvedené rady sú v žiadnom prípade nenahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky portálu info@interex.online , tu uvedené informácie a postupy sú v plnom súlade s VOP prípadne dopĺňajú postupy a procesy obchodného vzťahu.

Záleží nám, aby ste s Vašim nákupom boli spokojní. Preto niekoľko základných rád čo robiť ak:

1) Objednaný tovar / výrobok nie je podľa Vašich predstáv

 • V zmysle ustanovenia §7 a nasl. Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v znení neskorších predpisov máte právo v lehote 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Lehota 14 kalendárnych dní (nie pracovných) sa počíta dňom nasledujúcim po doručení tovaru kupujúcemu, pričom za zachovanie lehoty sa počíta deň, kedy kupujúci písomne oznámil predávajúcemu svoju vôľu odstúpiť od zmluvy.
 • V takomto prípade musíte výrobok vrátiť predajcovi neporušený, podľa povahy a charakteru tovaru v pôvodnom obale spoločne s dodanou príslušnou dokumentáciou. Uvedené sa nevzťahuje v prípade, ak bol výrobok používaný, bolo s ním neodborne manipulované, bol neodborne rozobratý prípadne boli poškodené ochranné pečate (ak výrobok je takto zabezpečený).
 • Vrátenie tovaru bez udania dôvodu nie je možné, ak tento bol vyhotovený podľa požiadaviek zákazníka na mieru, alebo objednávateľom je podnikateľský subjekt (alebo obdobnému subjektu s prideleným IČO) a objednávka bola realizovaná pre výkon jeho podnikateľskej činnosti.
 • V prípade, že vraciate výrobok v inom ako pôvodnom spotrebiteľskom balení, nekompletný alebo poškodený (zavinené vinou kupujúceho), v zmysle ustanovenia § 457, §458 a nasl. Zákona č. 60/1964 Zb. (Občiansky zákonník v platnom znení) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením výrobku do pôvodného stavu. Súčasne v zmysle nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Ako zákazníkovi Vám dávame možnosť odstúpenia od zmluvy, resp. zrušenia objednávky aj pred jeho samotnou expedíciou. V takomto prípade zašlite písomné oznámenie o prejavení takejto vôle na e-mail: info@interex.online. Telefonické zrušenie objednávky pred jej expedíciou nie je možné. V prípade, že objednaný tovar už bol zaplatený, uvedená suma Vám bude vrátená na účet uvedený vo Vašom písomnom oznámení. Predávajúci si vyhradzuje právo kontroly účtu na vrátenie peňazí a to prostredníctvom kontaktov uvedených vo Vašej objednávke.
 • Vrátenie poskytnutej platby (úhrady kúpnej ceny), táto Vám bude zaslaná na účet uvedený v písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy a po doručení objednaného tovaru na adresu predajcu Hali Store s.r.o., Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín a to bezodkladne, maximálne do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru bez závad.
 • Vrátený alebo reklamovaný tovar je potrebné doručiť na našu adresu Zlatovská 1326, 91105 Trenčín. Upozorňujeme Vás, že v prípade, ak zasielate balík poštou, tak musí byt doručený k nám a nie na poštu. Preto zvoľte prepravcu tak, aby sa balík dostal až k nám na adresu. V opačnom prípade, ak je zásielka uložená na pošte, môže sa stať, že balík sa vám vráti ako neprevzatý a to z dôvodu nedoručenia na našu adresu.


2) Reklamácia

 • V prvom rade Vám odporúčame (nie ste povinní) sa obrátiť na zákaznícky portál kde operátorovi vysvetlíte rozsah závad. V prípade, že závady nemožno odstrániť na diaľku, prípadne výrobok vykazuje zjavné kvalitatívne poškodenia, jeho funkčnosť je obmedzená alebo nemožná, máte zákonné právo ho reklamovať. V prípade, že ste výrobok kúpili ako spotrebiteľ, máte právo na vybavenie Vašej reklamácie do 30 dní. To neznamená, že nebudeme vyvíjať úsilie na vybavenie Vašej reklamácie v čo najkratšom čase. V prípade, že kupujete výrobok ako podnikateľ, reklamáciu sa rovnako budeme snažiť vybaviť v čo najkratšom čase po vzájomnej dohode. V prípade oprávnenej reklamácie Vám opravený výrobok zašleme späť, vymeníme vrátime peniaze (kúpnu cenu) alebo máte možnosť v danej hodnote kúpy iného tovaru z nášho produktového portfólia. O vybavení reklamácie a jej stave sa môžete informovať kedykoľvek na našom reklamačnom oddelení.
 • Reklamácie možno uskutočniť nasledovnou formou:
  • E-mailom: info@interex.online
  • Poštou na adrese Hali Store s.r.o., Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín
  • Telefonicky na základe dohody s našim reklamačným oddelením na čísle +421 905 705 777

3) Objednávka Vám príde nekompletná alebo iná ako ste si objednali

 • V danom prípade môžu nastať dve možnosti:
  • Objednali ste si súbor tovaru, pričom Vám objednaný tovar príde vo viacerých baleniach, resp. bude doručovaný viacerými kuriérskymi spoločnosťami. V takomto prípade pre plynutie záruky ako aj možnosti spotrebiteľského odstúpenia od zmluvy sa počíta až odo dňa doručenia poslednej časti Vašej objednávky
  • Spotrebiteľské balenie neobsahuje všetky súčasti podľa objednávky
  • Bol Vám doručený tovar iný ako ste si objednali
 • V uvedených prípadoch Vám odporúčame čo najskôr a bezodkladne kontaktovať nás na čísle +421 905 705 777 alebo emailom na adrese info@interex.online a Váš podnet bezodkladne vyriešime a dohodneme postup vo veci. Naše odporúčanie je nás kontaktovať a informovať o uvedenej skutočnosti maximálne do 48 hodín od prevzatia zásielky.

4) Prevzatie tovaru od prepravcu v prípade poškodeného balenia

 • Naša spoločnosť využíva služby viacerých prepravcov, najmä však prepravcov uvedených v sekcii Doručenie a doprava. Naše zásielky starostlivo balíme a dokumentujeme tak, aby sme vylúčili pochybnosti o tom, v akom stave bola naša zásielka odovzdaná prepravcovi na doručenie.
 • Napriek snahe sa môže stať, že pri preberaní tovaru môže byť obal poškodený. Pokiaľ sa Vám poškodenie prepravného obalu javí ako minimálne, môžete tovar prevziať pričom do preberacieho protokolu prepravcu prosím uveďte tieto skutočnosti. Pre prípadné dokazovanie odporúčame o uvedenej skutočnosti vyhotoviť fotodokumentáciu pred samotným otvorením zásielky. V prípade, že máte podozrenie na poškodenie takého rozsahu, že by mohol byť poškodený aj obsah zásielky, zásielku nepreberajte. Ihneď kontaktujte naše zákaznícke oddelenie a bude Vám zaslaná nová zásielka s Vašou objednávkou. Starosti týkajúce sa poškodenia tovaru počas prepravy nechajte na nás.